Jaarverslag 2012

Lemmer, 17 november 2012

 

Geachte Donateur,

 

Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden.

In onze brief van vorig jaar, hebben wij u bericht over de plannen, die het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl had, om dit jaar de 29 grafstenen op de begraafplaats schoon te laten maken en de teksten op de stenen opnieuw te laten aanbrengen.

Mede dankzij uw steun, zijn wij daarin geslaagd.

De begraafplaats ligt er weer prachtig bij.

Om u een beeld te geven hoe e.e.a. is geworden, is een foto bijgevoegd.

 

Evenals de voorgaande jaren, hebben bestuurs- en oud-bestuursleden van de Stichting,

op 4 mei jl., bloemen gelegd bij het monumentje.

 

Namens de gemeente Lemsterland heeft ook burgemeester, de heer D. Stellingwerf, 

bloemen gelegd .

Na een minuut van stilte, heeft de secretaris van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, 

de heer J. Bosma, een gedicht voorgedragen.

 

Volgend jaar zal de bloemlegging weer plaats vinden op 4 mei 2013, om 13.30 uur.

U bent daarbij van harte welkom.

 

Uw steun, in de vorm van een donatie/contributie, om één en ander te kunnen bekostigen, hebben wij zeker nodig.

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel is dan ook het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie.

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2012, voor 25 december te willen overmaken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Turfland 56, 8531JL Lemmer, ondervermelding van : contributie/donatie 2012 en uw naam, op rekeningnummer: 581088670 van de ABN Amrobank.

Afgelopen jaar is helaas ons bestuurslid en voormalig secretaris, Jan Postma, overleden.

Hij was een groot kenner van de historie van de gemeente Lemsterland, Lemmer en de Joodse begraafplaats.

Jan Postma heeft, in het Fries, ook een gedicht geschreven over de Joodse Synagoge in Lemmer.

Ter zijner nagedachtenis, willen wij u dat niet onthouden.

 

 

De synagoge fan de Lemmer

 

Harren synagoge stie yn de Lemmer oan de Skâns,

oan de foarkant omsletten troch in hekwurk der hyl by lâns.

Fiansjeel koene hja amper de einen byinoar krije en hâlde,

tôch wit it bestoer eltse kear de holle boppe wetter te hâlden.

 

It yn stân hâlden fan de sjoel besjutte foar hja in protte,

de synagoge wie foar hja it moetingsplak nei in wike fan hurd wrotten.

It fieren fan de sabbat wie fan hja it hichte punt fan har liuwen,

de sjoel moast dan ek behâlden bliuwe.

 

It tal Joadske minsken war sa njonkelytsen minder,

dat joech by it hâlden van de sabbattsjinst steds mear hinder.

It oantal minsken war te beheind en der moast omsjoen wurde nei in oer plak,

ûteinlik fûnen se by de synagoge fan Snits har ûnderdak.

 

De Lemmer, blommemoanne 2008

Jan fan lytse Wytse

 

 

 

Wij danken u voor de steun, die onze Stichting van u mocht ontvangen.

 

Tot slot wens ik u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2013 toe.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Jan van der Bij

Contactpersoon Joodse Begraafplaats Tacozijl.

 

 

 

 

PS. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

telefoon 0514-563256 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting.