jaarverslag 2015

Lemmer,  2 november 2015

 

 Geachte Donateur,

 

 

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, zodat u weer de bekende brief van onze Stichting ontvangt.

 

Evenals de voorgaande jaren, hebben o.a. bestuurs- en oud-bestuursleden van de Stichting, op 4 mei jl. (70 jaar na de bevrijding!!), bloemen gelegd bij het monumentje op de Joodse Begraafplaats aan de Plattedijk te Lemmer.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren, heeft wethouder  J. van der Pal dat gedaan, waarna hij kort het woord heeft gevoerd.

 

Bij de bijeenkomst waren, tot onze grote voldoening, weer meer donateurs en belangstellenden aanwezig dan het jaar daarvoor.

 

Na een minuut van stilte, heeft de secretaris van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland,

 

de heer Jo Bosma, enige gedichten voorgedragen.

 

 

Dat was zeer dapper.

 

De heer Jo Bosma was op dat moment al ernstig ziek.

 

Tot onze grote verdriet moeten wij u, voor zover u dat nog niet wist, mededelen dat de heer Jo Bosma op 21 jl.  september is overleden.

 

Wij zullen zijn betrokkenheid erg gaan missen en zijn dankbaar voor de wijze, waarop hij zich voor de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl heeft ingezet.

 

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen alle kracht toe dit grote verlies te dragen.

 

 Ook volgend jaar zal er weer een bloemlegging plaats vinden, op woensdag 4 mei 2016, om 13.30 uur.

 

U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte welkom.

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze brief is het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen.

 

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2015, voor 20 december a.s. te willen overmaken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Sirius 52, 8531NG Lemmer, ondervermelding van : contributie/donatie 2015 en uw naam, op rekeningnummer: NL 05 ABNA 0581088670.

 

Onze Stichting heeft mede dank zij uw steun een eigen site, die u kunt vinden onder:

 

www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl.

 

Ook is aan onze Stichting de AMBI-status toegekend. Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst. U kunt daarover nadere informatie vinden op onze site.

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting, van u, mocht ontvangen.

 

Ook danken wij de gemeente De Friese Meren voor hij bijdrage aan het onderhoud.

 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2016 toe.

 

 Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en

 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

 Jan van der Bij

 

Contactpersoon Joodse Begraafplaats Tacozijl.