Jaarverslag 2016

                                                                                  Lemmer, 12 november 2016

 

Geachte Donateur,

 

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, zodat u weer de bekende brief van onze Stichting ontvangt.

 

Evenals de voorgaande jaren hebben o.a. bestuurs- en oud-bestuursleden van de Stichting, op 4 mei jl., bloemen gelegd bij het monumentje op de Joodse Begraafplaats aan de Plattedijk te Lemmer.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, heeft wethouder  mevr. J. Schouwerwou dat gedaan.

Na een minuut van stilte, heeft  zij kort het woord gevoerd.

Daarna heeft de Lemster dichter Job Degenaar een paar, door hem zelf geschreven gedichten voorgedragen, die betrekking hebben de Joodse begraafplaats en op het drama, dat de Joden in de Tweede Wereldoorlog is overkomen.

De voorzitter van onze Stichting,  de heer J. Wesselius, heeft tenslotte met een korte toespraak en een gedicht de bijeenkomst afgesloten.

 

Bij de bijeenkomst waren, tot onze grote voldoening, weer meer donateurs en belangstellenden aanwezig, dan het voorgaande jaar.

Ook volgend jaar zal er weer een bloemlegging plaats vinden, op donderdag 4 mei 2017, om 13.30 uur.

U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte welkom.

 

Enige jaren geleden was een comité bezig om Stolpersteine te realiseren voor de drie laatste Joden uit de vm. gemeente Lemsterland.

In dit comité zaten de vm. Burgemeester van Lemsterland, de heer D. Stellingwerf en de toenmalige raadsleden J. de Vries (overleden in januari 2015) en de heer R. Kingma.

Door diverse omstandigheden is realisatie helaas niet gelukt.

De heer Kingma heeft onze Stichting gevraagd om te helpen, dit plan alsnog te realiseren.

Wij (Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl i.s.m. Stichting Dorpsbehoud Lemsterland) hebben toegezegd de Stolpersteine te laten aanbrengen, e.e.a. in overleg en in samenwerking met de gemeente.

Hopelijk kan het aanbrengen van de stenen nu, binnen enige maanden, worden gerealiseerd.

 

 

                                                                                                                                 Z.O.Z.

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze brief is het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen.

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2016, voor 20 december a.s. aan onze Stichting over te maken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Sirius 52, 8531NG Lemmer, ondervermelding van: contributie/donatie 2016 en uw naam, op rekeningnummer: NL 05 ABNA 0581088670.

 

Onze Stichting heeft mede dank zij uw steun een eigen site, die u kunt vinden onder:

www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl.

Ook is aan onze Stichting de AMBI-status toegekend. Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst. U kunt daarover nadere informatie vinden op onze site.

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting, van u, mocht ontvangen.

 

 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2017 toe.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Jan van der Bij

Contactpersoon  Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl.