jaarverslag 2017

          

 

 

                                                                                  Lemmer, 10 november 2017

 

Geachte Donateur,

 

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, zodat u weer de bekende brief van onze Stichting ontvangt.

 

Evenals de voorgaande jaren, heeft er op 4 mei jl. weer een korte herdenking plaats gevonden, op de Joodse Begraafplaats aan de Plattedijk te Lemmer.

De voorzitter van onze Stichting, dhr. J. Wesselius, heeft alle aanwezigen welkom geheten en daarna een gedicht voorgedragen.

Na een minuut van stilte, heeft wethouder. dhr. J. van der Pal, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, kort het woord gevoerd en een gedicht over de Joodse begraafplaats voorgedragen.

Bestuurs- en oud-bestuursleden van onze Stichting, maar ook verschillende anderen, hebben bloemen gelegd bij het monumentje.

De voorzitter van onze Stichting heeft tenslotte, met een korte toespraak en een gedicht, de bijeenkomst afgesloten.

Bij de bijeenkomst waren, tot onze grote voldoening, weer meer donateurs en belangstellenden aanwezig, dan het voorgaande jaar.

 

Ook volgend jaar zal er weer een bloemlegging plaats vinden op vrijdag 4 mei 2018, om 13.30 uur.

U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte uitgenodigd.

 

Na de dijkverhoging, die de afgelopen jaren naast en bij de Begraafplaats heeft plaats gevonden, is tot onze vreugde het dijktalud , waar overal jonge bomen uit de grond kwamen,

geëgaliseerd en ingezaaid.

Door deze werkzaamheden ziet de toegang naar de begraafplaats er weer prima uit.

 

Vorig jaar hebben wij u bericht over het aanbrengen van een 3-tal Stolpersteinen, voor de drie laatste Joden uit de vm. gemeente Lemsterland.

Onze Stichting heeft, tezamen met de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, daarvoor een donatie van de gemeente De Fryske Marren ontvangen.

O.a. door de grote vraag naar Stolpersteinen is het helaas nog niet gelukt om ze te ontvangen en aan te brengen.

Hopelijk kan het aanbrengen van de stenen binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd.

 

Z.O.Z.

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze brief is het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen.

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2017, voor 20 december a.s. aan onze Stichting over te maken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Sirius 52, 8531NG Lemmer, ondervermelding van: contributie/donatie 2017 en uw naam, op rekeningnummer: NL 05 ABNA 0581088670.

 

 

 

Onze Stichting heeft mede dank zij uw steun een eigen site, die u kunt vinden onder:

www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl.

Ook is aan onze Stichting de AMBI-status toegekend.

Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst.

U kunt daarover ook nadere informatie vinden op onze site.

 

 

 

 

 

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting, van u, mocht ontvangen.

 

 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018 toe.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Jan van der Bij

Contactpersoon  Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl.

 

 

 

 

 

 

 

PS.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

telefoon 0514-563256 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting.