Jaarverslag 2018

Lemmer, 12 november 2018

 

Geachte Donateur,

 

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, zodat u weer de wel bekende brief van onze Stichting ontvangt.

 

Evenals de voorgaande jaren, heeft er op 4 mei jl. weer een korte herdenking plaats gevonden, op de Joodse Begraafplaats Tacozijl aan de Plattedijk te Lemmer.

De voorzitter van onze Stichting, dhr. J. Wesselius, heeft alle aanwezigen welkom geheten en  een gedicht voorgedragen.

Na een minuut van stilte heeft burgemeester, dhr. F. Veenstra, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, kort het woord gevoerd en bloemen bij het monumentje gelegd.

Daarna is dat eveneens namens onze Stichting en ook door verschillende anderen gebeurd.

Dhr. J. Wesselius heeft tenslotte, met een korte toespraak en een gedicht, de bijeenkomst afgesloten en iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid.

Bij de bijeenkomst waren ca. 25 belangstellenden aanwezig.

 

Ook volgend jaar zal er weer een bloemlegging plaats vinden op zaterdag 4 mei 2019, om 13.30 uur.

U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte uitgenodigd.

 

Al eerder hebben wij u bericht over het aanbrengen van een 3-tal Stolpersteinen, voor de drie laatste Joden uit de vm. gemeente Lemsterland.

Het is, o.a. door de grote vraag naar Stolpersteinen,  het helaas nog niet gelukt om ze te ontvangen en aan te brengen.

Er is echter goede hoop, dat het aanbrengen van de stenen binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd.

 

Een aantal jaren geleden hebben wij u medegedeeld, dat de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl verder zou samenwerken met en onder de paraplu van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland (SDL), dit om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

De SDL organiseert al enige jaren, i.s.m. de Stichting Oud Lemmer tijdens “Nazomeren”, een culturele avond, met een hapje en een drankje, in de Hervormde Kerk in Lemmer.

U als donateur bent daarbij van harte uitgenodigd.

De avond vindt volgend jaar plaats, op vrijdag 6 september 2019 om 20.00 uur.

Vrije inloop vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Z.O.Z.

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze brief is het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen.

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2018, voor 20 december a.s. aan onze Stichting over te maken.

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Sirius 52, 8531NG Lemmer, onder vermelding van: contributie/donatie 2018 en uw naam, op rekeningnummer: NL 05 ABNA 0581088670.

 

 

 

Onze Stichting heeft mede dank zij uw steun een eigen site, die u kunt vinden onder:

www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl.

Ook is aan onze Stichting de AMBI-status toegekend.

Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst.

U kunt daarover ook nadere informatie vinden op onze site.

 

 

 

 

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting van u mocht ontvangen.

 

 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

Jan van der Bij

Contactpersoon  Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl.

 

 

PS.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kan u bellen met Jan van der Bij,

telefoon 0514-563256 of mailen naar dorpsbehoud@dds.nl

Mochten de gegevens van uw naam of adres niet juist zijn, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wanneer u in het bezit bent van een mailadres zou u dit dan aan ons kenbaar willen maken? Dit kan door een mailtje te sturen naar dorpsbehoud@dds.nl

Op deze wijze kunnen we u digitaal op de hoogte houden van het laatste nieuws van de Stichting.