Jaarverslag 2019

 

Lemmer, 11 november 2019

 

 

 

Geachte Donateur,

 

 

 

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden, zodat u weer de wel bekende brief van onze Stichting ontvangt.

 

 

 

Evenals de voorgaande jaren, heeft er op 4 mei jl. weer een korte herdenking plaats gevonden, op de Joodse Begraafplaats Tacozijl aan de Plattedijk te Lemmer.

 

De penningmester van onze Stichting, dhr. Jan van der Bij, heette deze keer alle aanwezigen welkom en droeg daarna een gedicht voor.

 

Na een minuut van stilte heeft burgemeester, dhr. Fred Veenstra, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, kort het woord gevoerd en bloemen bij het monumentje gelegd.

 

Daarna is dat eveneens namens onze Stichting en ook door verschillende anderen gebeurd.

 

Dhr. Jan van der Bij heeft tenslotte, met het hieronder geplaatste gedicht: “It Joadske Tsjerkhôf te Taekesyl”, geschreven door ons vroegere bestuurslid, dhr. Jan Postma, de bijeenkomst afgesloten.

 

Hij dankte iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

 

Bij de bijeenkomst waren ca. 25 belangstellenden aanwezig.

 

 

 

Ook volgend jaar zal er weer een bloemlegging plaats vinden op maandag 4 mei 2020, om 13.30 uur. U, maar ook andere belangstellenden, zijn daarbij van harte uitgenodigd.

 

 

 

Al eerder hebben wij u bericht over de plannen, om een 3-tal Stolpersteinen te plaatsen, voor de drie laatste Joden uit de vm. gemeente Lemsterland.

 

Wij hebben nu bericht ontvangen, dat de stenen, in Lemmer, op zaterdag 28 maart 2020 om 15.00 uur en op maandag 30 maart om 9.00 uur, in Echtenerbrug zullen worden aangebracht. De gemeente De Fryske Marren heeft haar hulp hierbij reeds toegezegd.

 

Wij zijn blij, dat dit voor 4 mei 2020 gaat gebeuren, 75 jaar na de bevrijding.

 

 

 

Tevens willen wij u attenderen  op de culturele avond van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland en onze Stichting , i.s.m. de Stichting Oud Lemmer, tijdens “Nazomeren”.

 

De avond wordt gehouden op vrijdag 11 september 2020 om 20.00 uur in de Hervormde Kerk in Lemmer. U als donateur bent daarbij van harte uitgenodigd. Vrije inloop vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

 

 

 

Z.O.Z.

 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze brief is het aanschrijven van de donateurs, voor het innen van de jaarlijkse contributie of donatie, om het beheer en het onderhoud van de Joodse Begraafplaats Tacozijl te kunnen bekostigen.

 

Mogen wij u verzoeken, om uw contributie/donatie voor het jaar 2019, voor 20 december a.s. aan onze Stichting over te maken.

 

 

 

Het bedrag, dat u overmaakt, kan naar de Stichting Joodse Begraafplaats, per adres Sirius 52, 8531NG Lemmer, onder vermelding van: contributie/donatie 2019 en uw naam, op rekeningnummer: NL 05 ABNA 0581088670.

 

 

 

Onze Stichting heeft mede dank zij uw steun een eigen site, die u kunt vinden onder:

 

www.joodsebegraafplaatstacozijl.nl.

 

Ook is aan onze Stichting de ANBI-status toegekend. Dit is van belang i.v.m. de aftrek van giften voor de Belastingdienst. U kunt daarover ook nadere informatie vinden op onze site.

 

 

 

Wij danken u hartelijk voor de steun, die onze Stichting van u mocht ontvangen.

 

 

 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van de Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl en

 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

 

 

 

Jan van der Bij

 

Contactpersoon  Stichting Joodse Begraafplaats Tacozijl.

 

 

 

Beskerme troch de seedyk

 

De measte rjocht, sommige skeef en in inkele foaroer bûgend.

 

De Lemster Joaden wurden dêr te hôf brocht.

 

It hôf leit immers tige ûnder de dyk

 

De iene stien wol, de oare net foarsjoen in Hebrieuske tekst.

 

Ek it lytse monument, flakby it tagongshek, fermeld de nammen